Bezpečnostný audit

Bezpečnostný audit je špecifický proces navrhnutý na posúdenie bezpečnostných rizík, ktorým čelia podniky. Výsledkom sú kontrolné opatrenia alebo protiopatrenia podniku na zmiernenie týchto rizík.

Ako súčasť akéhokoľvek auditu vedú audítori pohovory s kľúčovými zamestnancami, hodnotia správanie, zraniteľnosť, existujúce inštrukcie bezpečnostnej politiky a systém kontroly.

Poskytujeme nasledovné služby bezpečnostného auditu:

  • risk manažment
  • bezpečnostné konzultačné služby
  • vypracovanie plánu ochrany

Audit poskytuje dôkaz o kvalite alebo nekvalite posudzovaného systému, o úrovni riadenia systému a o možnostiach a spôsobe zlepšenia zistených skutočností.

Výstupy auditu môžu byť vo forme audítorskej správy alebo iného dokumentu, ktorý umožní jednoznačne konštatovať mieru zhody bezpečnostného systému ako celku i jeho jednotlivých prvkov s požiadavkami na úroveň poskytovanej ochrany.

Potrebujete chrániť Váš majetok? Kontaktujte nás!