Vážený zákazník,

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)  poskytujeme nasledujúce údaje:

Prevádzkovateľ, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť:

Secure one s. r. o.

Teslova 20A

821 02 Bratislava

Zapísaná v OR Ba I., odd. Sro, vložka č. 65460/B
IČO: 45 579 750
IČ DPH: SK2023045596
Tel.: 02/38 10 48 94
E-mail:  info@secureone.sk
Zodpovedná osoba: info@secureone.sk  , 02/38 10 48 94

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely s právnymi základmi:

a) Primárne budeme vaše osobné údaje spracovávať na plnenie našich práv a povinností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Právny základ spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie zmluvy.
Aké osobné údaje budeme na tento účel spracovávať? meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, číslo OP/číslo pasu, IČO, DIČ, adresa objektu, ktorý je predmetom stráženia a ku ktorému má osoba oprávnenie užívať (kópia listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy), adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, číslo bankového účtu, informácie o vykonaných platbách, záznamy telefonických hovorov s pultom centrálnej ochrany, telefónne čísla kontaktných a oprávnených osôb, heslá kontaktných a oprávnených osôb, osobné údaje o osobe zastupujúcej vás pri podpise zmluvy

b) Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia našich daňových povinností podľa zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
Aké osobné údaje budeme na tento účel spracovávať? daňové doklady

c) Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
Aké osobné údaje budeme na tento účel spracovávať? účtovné doklady a záznamy.

d) Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom prípadnej ochrany našich práv v správnom, civilnom alebo trestnom konaní (ak by ste napr. neplnili svoje povinnosti alebo sa naopak domnievali, že Secure one neplní svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti). Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v možnosti ochrany našich práv.
Aké osobné údaje budeme na tento účel spracovávať? meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, číslo OP/číslo pasu, IČO, DIČ, adresa objektu, ktorý je predmetom stráženia a ku ktorému má osoba oprávnenie užívať (kópia listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy), adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, číslo bankového účtu, informácie o vykonaných platbách, záznamy telefonických hovorov s pultom centrálnej ochrany, telefónne čísla kontaktných a oprávnených osôb, heslá kontaktných a oprávnených osôb, osobné údaje o osobe zastupujúcej vás pri podpise zmluvy

Vaše osobné údaje chránime

Na zabezpečenie ochrany vášho súkromia vynakladáme značné úsilie a s týmto cieľom sme prijali rad zásadných opatrení. Implementovali sme riešenia slúžiace na ochranu osobných údajov pozostávajúce z celého radu technických, organizačných aj personálnych opatrení a postupov. Tieto riešenia môžu zahŕňať najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewally, antivírusy, odhaľovanie prípadov preniknutí do systému a kontrolu prístupu pre našich zamestnancov. Zaručujeme tak ochranu spracúvaných osobných údajov bezpečnostnými opatreniami určenými čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Ako dlho budeme vaše osobné údaje spracovávať?

Na účel uvedený pod písm. a) budeme vaše osobné údaje spracovávať podľa zákonom stanovených lehôt (podľa osobitého zákona, § 54 písm. e) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti)  Ak však s nami začnete konať o uzavretí zmluvy, ale k uzavretiu zmluvy nakoniec nedôjde, uvedené údaje vymažeme do troch mesiacov odo dňa, ako ukončíme rokovania o uzavretí zmluvy.

Daňové doklady, teda údaje spracovávané na účel uvedený pod písm. b), budeme spracovávať podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok), po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

Účtovné doklady a účtovné záznamy, teda údaje spracovávané na účel uvedený pod písm. e), budeme spracovávať podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Na účel uvedený pod písm. d) budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi občianskym zákonníkom, a po dobu 5 rokov, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi obchodným zákonníkom.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje, sú:

 • Účtovná kancelária, audítor alebo daňoví poradcovia s ktorou má prevádzkovateľ uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu
 • Firma poskytujúca správu a údržbu pultu centrálnej ochrany, technické zásahy, inštalácie a servisy súvisiace s bezpečnostnými technológiami
 • Firma poskytujúca správu a servis počítačovej techniky
 • Firma poskytujúca podporu podnikového informačného systému
 • Firma poskytujúca spracovávanie pošty, elektronizáciu komunikácie, digitalizáciu a archiváciu
 • Subdodávateľské bezpečnostné služby
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov

 • Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov a aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické alebo zákonné prekážky.
 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.